โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร

หมู่ที่ 2 บ้านบางทราย ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130

253762541_228171996049993_6893983124213891540_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

1082330073-20210624-111057

นางสาวนงลักษณ์ ชนัฐสุวัตรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2480 ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4 มีพื้นที่ทั้งหมด 9 ไร่เศษ สร้างอยู่ในที่ดินของวัดไตรรัตนากร (บางทราย) ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนประชาบาลตำบลถ้ำ (วัดบางทราย)” ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ทำสวนยางพาราเป็นอาชีพหลัก ทำสวนปาล์มและสวนผลไม้เป็นอาชีพรอง

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนวัดตรัยรัตนากรเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีคุณภาพ คุณธรรม สุขภาพดี มีความสุข สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

พันธกิจ

  1. พัฒนาการเรียนรู้  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
  3. สร้างภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
  4. ส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
  5. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  6. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ