โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร

หมู่ที่ 2 บ้านบางทราย ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130

ข้อมูลบุคคลากร

นางสาวนงลักษณ์ ชนัฐสุวัตรศรีผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวกนกพร สัจจารักษ์ครู
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางจารุวรรณ บรรเทาครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายภาณุพงศ์ แซ่จิ๋วครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายเชาวลิตร หนักแน่นนักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางขวัญฤทัย คำคุ้มเจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวปิยนุช สุวรรณกิจครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวจันทิมา พรหมแก้วผู้ช่วยครู
กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด